Trường hợp bị tước tư cách nhà thầu trên mạng

* Trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng
* Dấu hiệu của nợ khó đòi
* Hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu trong đấu thầu mới nhất
* Đảm bảo dự thầu và các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng

Đề nghị tư vấn:

Công ty chúng tôi đã đăng ký tên trên mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên thời hạn duy trì đến ngày 31/03/2018. Đến ngày 5/5/2018 chúng tôi đã đóng phí duy trì tên trên mạng đấu thầu quốc gia. Vậy các gói thầu chúng tôi tham gia trong khoảng thời gian từ 31/3/2018 đến 5/5/2018 thì công ty chúng tôi có tư cách hợp lệ của nhà thầu không?

Xem thêm Nhà thầu rút khỏi liên danh sau khi kí kết hợp đồng

Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý

• Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC

Xem thêm Thẩm quyền ra quyết định chỉ định thầu

2. Giải quyết vấn đề

Tại khoản 1 Điều 31 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định:

“Điều 31. Chi phí thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng

1. Các nội dung phải chịu chi phí thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng bao gồm:

a) Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

– Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký) và chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp vào Quý I hàng năm, trừ năm thực hiện đăng ký);

– Đối với nhà thầu, nhà đầu tư đã hoàn thành việc đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thanh toán chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016.

– Nhà thầu, nhà đầu tư không nộp chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn trên sau khi đã được nhắc nhở nhưng vẫn không nộp thì việc đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bị xem là hết hiệu lực, khi đó, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ không in được bản xác nhận đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

Xem thêm Trường hợp phải tách thầu khi mua sắm tài khoản cơ quan

b) Chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với các gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng phải thanh toán chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.”

Theo đó, khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì sẽ phải nộp chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được nộp một lần khi đăng ký, chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia nộp vào quý I hàng năm trừ năm thực hiện đăng ký. Khi công ty bạn đã đăng ký tên trên mạng đấu thầu quốc gia thì thời hạn duy trì trong quý I là đến ngày 31/3, quá thời hạn này mà công ty bạn chưa nộp chi phí duy trì tên và dữ liệu đúng hạn mà sau khi bị nhắc nhở nhưng vẫn không nộp thì việc đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ hết hiệu lực và nhà thầu sẽ không được in bản xác nhận đã đăng ký tham gia. Đến 5/5/2018, công ty bạn mới đóng phí duy trì thì việc đóng chậm này sẽ không được tính trong thời gian từ 31/3/2018 đến trước 5/5/2018 vì khi công ty đã quá hạn đóng phí duy trì việc đăng ký cũng sẽ hết hiệu lực và sẽ phải đăng ký lại từ đầu nên các gói thầu công ty bạn tham gia trong khoảng thời gian này sẽ không có tư cách hợp lệ của nhà thầu.