Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Đề nghị tư vấn:

Gia đình tôi thuộc diện chính sách, khi xây dựng nhà ở được nhà nước hỗ trợ thì có được miễn xin giấy phép xây dựng không? Được quy định tại đâu?

Cơ sở pháp lý:

Luật Xây dựng 2014.

Luật sư tư vấn:

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Quy định về việc cấp giấy phép giấy dựng cho các công trình xây dựng được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng 2014.

Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định về các công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

“+ Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

+ Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

+ Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

+ Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

+ Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

+ Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

+ Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, trường hợp xây dựng nhà ở được nhà nước hỗ trợ chỉ được miễn cấp giấy phép xây dựng nếu thuộc trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, không nằm trong khu bảo tồn, khu  dích tích lịch sử – văn hóa, còn lại, thì các trường hợ xây nhà ở được nhà nước hỗ trợ không thuộc trường hợp được miễn xin cấp giấy phép xây dựng, tuy nhiên các cơ quan, tổ chức đoàn thể tại địa phương nơi xây dựng nhà có trách nhiệm tạo điều kiện giúp đỡ đối tượng được hỗ trợ làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng một các thuận lợi.