Những loại công trình nào yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng?

Đề nghị tư vấn:

Tôi đang lập kế hoạch cho UBND xã về việc xây dựng nhà thờ cho đồng bào theo đạo thiên chúa giáo ở giáo xứ UBND N.L, tuy nhiên hiện nay có thông tin cho biết công trình mà tôi đang chuẩn bị nêu kế hoạch thuộc loại dự án, công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng mà không phải làm báo cáo nào khác? Như vậy có đúng không, mong luật sư tư vấn giúp tôi!

Luật sư tư vấn:

Khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).”

Như vậy, nếu bạn có những giấy tờ, quyết định của UBND chứng minh cho việc xây dựng công trình, dự án xây dựng này nhằm mục đích tôn giáo, cụ thể ở đây là những người theo đạo thiên chúa ở địa phương thì khi lập dự án, bạn chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. (Theo điểm a, Khoản 2, Điều 5Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Về hồ sơ trình thẩm định báo cáo này, bạn tham khảo tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Theo đó, Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể như sau:

“Điều 55. Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

1. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.

2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.”

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng mà bạn nộp sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

Mẫu kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.