Chứng khoán & Thị trường vốn

– Căn cứ các quy định của pháp luật chứng khoán nói chung và tinh thần của Thông tư 05/2015/TT-BTC (quy định về hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán) nói riêng, QGVN hiểu rằng các đối tượng được mở TKGDCK có thể là cá nhân, tổ chức. Đồng thời, pháp luật hiện hành không có quy định nào hạn chế việc tổ chức là UBND tỉnh được mở TKGDCK tại CTCK.

– Tuy nhiên, căn cứ Điều 21 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh:

“1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1, các điểm d, đ và e khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi; thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác; thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Thực hiện các biện pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn tỉnh; tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh và công tác quân sự địa phương; xây dựng và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy động lực lượng bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

6. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước ở trung ương phân cấp, ủy quyền.

8. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Có thể thấy UBND tỉnh là một đơn vị hành chính của nhà nước hoạt động với mục đích hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội mà không phải là một tổ chức kinh tế hoạt động với mục đích kinh doanh để sinh lời.

– Khoản 1 Điều 4 NĐ 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định: “Cơ quan đại diện chủ sở hữu là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ quản lý ngành); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực huộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật”.

Với các căn cứ nêu trên, có thể thấy: UBND tỉnh có thể mở TKGDCK và chỉ để thực hiện việc thoái vốn và không được sử dụng TKGDCK này để thực hiện giao dịch chứng khoán với mục đích đầu tư.

Các hồ sơ cần yêu cầu KH cung cấp

– Quyết định thành lập của UBND tỉnh

– Văn bản chứng minh thẩm quyền của người đại diện UBND tỉnh thực hiện thủ tục mở tài khoản và giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán (nếu có uỷ quyền thì cần cung cấp văn bản uỷ quyền hợp lệ)

– Văn bản phê duyệt/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc thoái vốn

– Văn bản đề nghị mở TKGDCK của UBND tỉnh Nam Định trong đó có cam kết về việc UBND tỉnh chỉ mở TKGDCK để thực hiện mục đích thoái vốn và không sử dụng TKGDCK này để thực hiện đầu tư, kinh doanh.