Công ty đại chúng khi chuyển sàn thì cổ đông lớn phải duy trì tỷ lệ chiếm giữ cổ phần bao lâu?

Quy định chuyển niêm yết từ sàn HNX sang HSX (hoặc ngược lại) được quy định tại các văn bản sau: Điều 1.8 Thông tư 29/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên SGDCK; Điều 1.13 Quyết định 958/QĐ-SGDHN ngày 24/11/2017 sửa đổi, bô sung Quy chế Niêm yết chứng khoán tại SGDHN; Điều 29 Quyết định 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018 ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDHCM. Về việc một Công ty niêm yết muốn chuyển niêm yết từ sàn HNX sang sàn HSX thì Công ty này có phải nắm giữ vốn trong một khoảng thời gian nhất định hay không thì có quy định tại Điều 4.7 Quyết định 85 của HSX quy định Điều kiện niêm yết như sau: “1.7. Đối với các công ty chuyển niêm yết cổ phiếu từ SGDCK Hà Nội sang SGDCK, việc cam kết nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn liên quan đến cổ đông nội bộ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP phải tiếp tục thực hiện theo các cam kết khi niêm yết trên SGDCK Hà Nội theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP nếu những cam kết này còn hiệu lực. Trường hợp các cam kết khi niêm yết trên SGDCK Hà Nội đã hết thời hạn, các cổ đông này không phải thực hiện lại cam kết nắm giữ cổ phiếu.” Như vậy, theo quy định trên thì có thể hiểu rằng: Nếu vẫn còn thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty của cổ đông lớn thì cổ đông lớn vẫn phải thực hiện cam kết nắm giữ, còn nếu hết thời gian cam kết nắm giữ thì cổ đông lớn không phải thực hiện lại cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty khi chuyển cổ phiếu Công ty sang sàn HSX.